میخشو بکوب سر زبون من

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید