معنی لغوی خسران چیست؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید