رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز (سیمین بهبهانی)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید