در عصر باستان گل نیلوفر نماد چه چیزی بوده؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید