تشنج در کوکان که با تب ۳۸ درجه اتفاق می افتد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید