آیا استفاده از اپی‌لیدی خوب است یا نه؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید