آپروتینین – aprotinin

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید